Post image
Vizitë pune në Gazetën Zyrtare

Oct 4, 2019

Në kuadër të vizitave të punës që po i bën Agjencia për Zbatimin e Ligjit të Gjuhës, një takim të ngjashëm e zhvilloi edhe me përfaqësuesit e Gazetës Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, me bashkëpunëtorët e tij u prit nga drejtori i Gazetës Zyrtare, Martin Kostovski, dhe bashkëpunëtorët e tij. Me këtë rast, drejtori Sela e njoftoi homologun e tij lidhur me aktivitetet që po i zhvillon institucioni i tij për të parë nga afër gjendjen reale në fazën e parë lidhur me zbatimin e dygjuhësisë në praktikë, veçmas duke u përqendruar në lekturimin e Gazetës Zyrtare të cilën duhet ta bëjë Agjencia për Zbatimin e Gjuhës. Dhe ai ofroi mbështetje të plotë për sa i përket kësaj. Po ashtu, ai sqaroi disa dilema që shfaqen se kush duhet ta bëjë përkthimin e akteve të ndryshme, duke theksuar se ato duhet t’i bëjnë të gjitha institucionet veç e veç nëpërmjet kuadrit të punësuar dhe të sistemuar në njësi apo sektorë, dhe në këtë mënyrë Gazeta Zyrtare duhet t’i marrë si prodhime të gatshme për t’i botuar. Nga ana tjetër, po ashtu, edhe drejtori i Gazetës Zyrtare, Martin Kostovski, e informoi homologun e tij lidhur me obligimet e tij në këtë drejtim, duke folur për vështirësitë dhe dilemat që shfaqen gjatë punës së përkthimit, lekturimit dhe botimit. Në fund, të dy drejtorët ranë dakord që të gjitha këto gjëra duhet të ndjekin një dinamikë të qartë, për të mos u shfaqur asnjë vështirësi e pengësë. Në këtë aspekt ata theksuan faktin se duhet të shihen dhe shfrytëzohen përvojat e gjertanishme në Kosovë dhe Bosnjë e Hercegoninë, si një model të mundshëm për ta zbatuar edhe te ne. Të dy shprehën gatishmëri për të vazhduar takimet dhe bashkëpunimi edhe në të ardhmen për sa i përket zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhës, veçmas nga muaji janar kur duhet të fillojë edhe faza e dytë e zbatimit të tij. Shkup, 3.10.2019 [gallery size="publisher-lg" bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" ids="2088,2085"]

Post image
Agjencia për Zbatimin e Gjuhës dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë realizuan takim pune

Oct 3, 2019

Në hapësirat e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (AUV) u realizua takim pune ndërmjet Zoran Atanasov, drejtor i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), dhe Ylber Selës, drejtor i Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës (AZGJ). Drejtori Sela shprehu kënaqësinë për mundësinë e realizimit të takimit të parë të punës me drejtorin Atanasov dhe e informoi bashkëbiseduesin me punën dhe kompetencat që i ka AZGJ-ja. Njëkohësisht theksoi se AZGJ-ja është e hapur për bashkëpunim me AUV-në në pjesën e informacioneve këshilluese për zbatimin e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve, si dhe ndihmë në sigurimin e përkthimit dhe lekturimit të formularëve dhe dokumenteve që burojnë nga puna e tanishme e AUV-së. Drejtori Atanasov theksoi se AUV-ja nuk ka kapacitete të mjaftueshme përkthimi të dokumenteve zyrtare nga maqedonishtja në shqipe dhe anasjelltas dhe në këtë aspekt kërkoi ndihmë këshilluese dhe logjistike nga AZGJ-ja për të implementuar obligimet e saj institucionale që burojnë nga Ligji i Përdorimit të Gjuhëve. Njëkohësisht, ai shprehu gatishmërinë e thellimit të mëtutjeshëm të bashkëpunimit dypalësh dhe falënderoi për qasjen pozitive dhe mbështetjen e AZGJ-së për punën e AUV-së. Shkup, 1.10.2019 [gallery size="publisher-lg" bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" ids="2071,2074"]

Post image
U mbajt takimi i dytë me Lamberto Zanierin, Komisari i Lartë i Pakicave Kombëtare i OSBE-së

Oct 2, 2019

Ylber Sela, drejtori i Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës (AZGJ), ishte nikoqir i delegacionit të udhëhequr nga Komisari i Lartë i Pakicave Kombëtare i OSBE-së, Lamberto Zanieri. Në takim, drejtori Sela shprehi kënaqësinë e vizitës së komisarit Zanieri dhe falënderoi atë për mundësinë e takimit në selinë e AZGJ-së. Drejtori Sela e informoi bashkëbiseduesin për punën e deritanishme, nevojën për aranzhim infrastrukturor, pajisje teknike dhe ekipim kadrovik të AZGJ-së dhe, në këtë kontekst, u shpreh i hapur për bashkëpunim me komisarin në drejtim të sigurimit të ndihmës teknike dhe punës në projekte të përbashkëta të interesit të përbashkët. Komisari Zanieri theksoi se, edhe krahas sfidave të dukshme me të cilat përballet AZGJ-ja për funksionimin e saj të tanishëm dhe arritjen e efikasitetit të plotë, vërehet vullnet i lartë te drejtori Sela dhe ekipi i tij për angazhim dhe realizim të përcaktimeve programore të planifikuara. Njëherësh, theksoi se çelësi i ndërtimit të konceptit të një shoqërie për të gjithë qytetarët bazohet te arsimi dhe se është shtylla që do të mundësojë krijimin e shoqërisë shumëgjuhëshe dhe shumetnike të qytetarëve të barabartë, në plan afatgjatë. Komisari Zanieri theksoi bashkëpunimin e shkëlqyer të deritanishëm dhe komunikimin e Misionit të OSBE-së në Shkup dhe ambasadorit Klement Koja me drejtorin Sela, si dhe theksoi dëshirën e tij për vazhdimin e mëtutjeshëm të dialogut të ndërsjellë me AZGJ-në në drejtim të realizimit të zotimeve të përbashkëta dhe sigurimit të ndihmës teknike për forcimin e kapaciteteve instituiconale të AZGJ-së. Shkup, 1.10.2019 [gallery size="publisher-lg" bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" ids="2059,2056,2053,2050,2047,2044,2041"]  

Post image
Agjencia për Zbatimin e Gjuhës e shënoi Ditën Ndërkombëtare të Përkthimit

Oct 1, 2019

Ditën Botërore të Përkthimit Agjencia për Zbatimin e Gjuhës e shënoi me një panel me temë “Sfidat e përkthimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve të ndryshme. Panelin e hapi drejtori i Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës, Ylber Sela, i cili u dëshiroi mirëseardhje pjesëmarrësve duke i njoftuar me preokupimet dhe rrjedhat e punës në këtë institucion. Me kumtesa u paraqitën Ajtene Qamili nga Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Edlira Bushati nga Universiteti i Shkodrës, Izer Maksuti nga Universiteti i Prizrenit, Qemal Murati nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, Besa Dërndar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ognena Nikulski nga Shoqata e Përkthyesve dhe Interpretuesve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Asllan Hamiti nga Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Zeqirja Ibrahimi nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, Berton Sulejmani nga Universiteti i Tetovës, Mustafa Ibrahimi nga Universiteti “Nënë Tereza”, Marjan Patlixhankovski dhe Ahmet Selmani nga Agjencia për Zbatimin e Gjuhës. Pjesëmarrësit në fjalë kryesisht u përqendruan në sfidat e përkthimit në përgjithësi, por në veçanti në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Me këtë rast u vunë në dukje shumë dukuri, problem e vështirësi që shfaqen gjatë përkthimit, por edhe zbatimit të gjuhës standarde shqipe. Si kërkesë doli që të krijohen rrethana për ngritjen e vetëdijes sa i përket kësaj çështjeje, të rritet kujdesi për ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës, të hartohen fjalorët e nevojshëm terminologjikë me të cilët do të shërbehen përkthyesit, të zgjidhet kuadri më i mirë nëpër institucione, të rritet cilësia e arsimit etj. Duke marrë parasysh cilësinë e dobët të arsimit në përgjithësi, pjesëmarrësit e panelit theksuan se duhet të bëhet një përzgjedhje shumë rigoroze e përkthyesve profesionalë të cilët do të përfshihen në fushën e përkthimit dhe në këtë mënyrë të ruhet gjuha shqipe sipas natyrës së saj. Natyrisht, në këtë kontekst të gjithë pjesëmarrësit i dhanë mbështjetje të plotë Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës duke theksuar se është institucioni i vetëm i këtij lloji që kujdeset për zbatimin e gjuhës standarde shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sipas tyre, projektet e ndërmarra nga kjo agjenci do të ndikojnë dukshëm në përmirësimin e gjendjes së gjuhës shqipe, por njëkohësisht edhe do t’i sensibilizojnë të gjitha institucionet arsimore për t’i kushtuar vëmendje dhe për të dhënë ndihmesën e tyre në aspektin e zbatimit të gjuhës shqipe. Shkup, 30.9.2019 [gallery size="publisher-lg" bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" ids="1977,2031,2028,2025,2022,2019,2016,2013,2010,2007,2004,2001,1998,1995,1992,1989,1986,1983,1980"]

Post image
Agjencia për Zbatimin e Gjuhës promovoi Broshurën me informacione për të drejtat gjuhësore të qytetarëve në RMV

Sep 26, 2019

Me rastin e 26 Shtatorit – Ditës Evropiane të Gjuhëve, Agjencia për Zbatimin e Gjuhës (AZGJ) mbajti aktivitet ku para disa përfaqësuesve të përfaqësive diplomatike-konsullare, përfaqësuesve të institucioneve shtetërore, shoqatave të qytetarëve dhe mediave, promovoi broshurën për INFORMACIONE MBI TË DREJTAT GJUHËSORE TË QYTETARËVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT. Me këtë rast, para të pranishmëve broshura u prezantua nga drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, dhe ekipi i Agjencisë. Drejtori Sela mbajti fjalë hyrëse, duke theksuar rëndësinë dhe simbolikën e datës së sotme kur festohet dhe shënohet shumëgjuhësia dhe veçantia gjuhësore rreth Evropës. Broshura është publikim i parë zyrtar i AZGJ-së që është përgatitur në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. Broshura ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin te qytetarët për të drejtat gjuhësore dhe të drejtën e shfrytëzimit të cilësdo gjuhë zyrtare gjatë realizimit të të drejtave të tyre në procedura para organeve të pushtetit, në nivel qendror dhe lokal. Në fund të aktivitetit, drejtori Sela u përgjigj në pyetjet e gazetarëve që ndërlidheshin me aktivitetet e AZGJ-së dhe zbatimin e kompentecave ligjore të saj. [gallery bgs_gallery_type="slider" size="publisher-lg" bgs_gallery_image_size="full" ids="1911,1914,1917,1920,1923,1908"]

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk