KËSHILLTARËT SHTETËRORË:

Nebi Bilalli – Këshilltarë shtetëror i përkthimit

e–mail: nebibilalli@apj.gov.mk

Jeton Sulejmani – Këshilltar shtetëror i bashkëpunimit me Qeverinë dhe i marrëdhënieve me publikun

e–mail: jeton.sulejmani@apj.gov.mk

Ahmet Selmani – Këshilltar shtetëror i redaktimit

e–mail: ahmet.selmani@apj.gov.mk

SEKTORI I MBËSHTETJES SË DREJTORIT:

Shpresa Zeqiri Ibraihimi – Ndihmësudhëheqëse e Sektorit të mbështetjes së drejtorit

e–mail: shpresa.zeqiri@apj.gov.mk

Liljana Pandeva – Udhëheqëse e Njësisë së mbështetjes së drejtorit

e–mail: liljana.pandeva@apj.gov.mk

Emer Mustafa – Këshilltar i marrëdhënieve me publikun

e–mail: emer.mustafa@apj.gov.mk

Nerxhivan Kuqi – Bashkëpunëtore e lartë e mbështetjes së drejtorit

e–mail: nerxhi.kuci@apj.gov.mk

Lidija Kiranxhiska - Bashkëpunëtorе е rе e bashkëpunimit me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut

e–mail: lidija.kirandjiska@apj.gov.mk

Mevlana Ameti – Bashkëpunëtorе е rе e bashkëpunimit me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut

e–mail: mevlana.ameti@apj.gov.mk

Njësinë e bashkëpunimit me Qeverinë e RMV-së:

Lirim Shala – Udhëheqës i Njësisë

e–mail: lirim.shabani@apj.gov.mk

SEKTORI I PLANIFIKIMIT, I KOORDINIMIT DHE I ZHVILLIMIT:

Marjan Patlixhankovski – Udhëheqës i Sektorit të planifikimit, të koordinimit dhe të zhvillimit e–mail:

marjan.patlidjankovski@apj.gov.mk

Daniela Jaqimovska - Ndihmësudhëheqëse e Sektorit të planifikimit, të koordinimit dhe të zhvillimit

e–mail: daniela.jakimovska@apj.gov.mk

Kushtrim Saiti – Udhëheqës i Njësisë së teknologjisë informatike

e–mail: kushtrim.sait@apj.gov.mk

Ariton Spahiu – Bashkëpunëtor i lartë i mbështetjes informatike

e–mail: ariton.spahiu@apj.gov.mk

SEKTORI I PËRKTHIMIT DHE I LEKTURËS:

Teuta Hiseni – Ndihmësudhëheqëse e Sektorit të përkthimit dhe i lekturës

e–mail: teuta.hiseni@apj.gov.mk

Dardan Emini – Këshilltar i përkthimit

e–mail: dardan.emini@apj.gov.mk

Elham Hajrullahu – Këshilltar i përkthimit

e–mail: elham.hajrullahi@apj.gov.mk

Aneta Markovska Todoroviq – Këshilltare e lekturës

e–mail: aneta.markovska@apj.gov.mk

Monika Mitreva - Bashkëpunëtore e re e përkthimit

e–mail: monika.mitreva@apj.gov.mk

Fitore Shaqiri - Bashkëpunëtore e re e përkthimit

e–mail: fitore.shaqiri@apj.gov.mk

Nafije Jashari - Bashkëpunëtore e re e përkthimit

e–mail: nafije.jashari@apj.gov.mk

Rihan Ismailovski - Bashkëpunëtor i ri i përkthimit

e–mail: rihan.ismailovski@apj.gov.mk

Ermira Ajrulla - Bashkëpunëtore e re e lekturës

e–mail: ermira.ajrulla@apj.gov.mk

Adifet Iseni - Bashkëpunëtore e re e lekturës

e–mail: adifet.iseni@apj.gov.mk

Arlinda Hamziq - Bashkëpunëtore e re e lekturës

e–mail: arlinda.hamziq@apj.gov.mk

SEKTORI I PUNËVE JURIDIKE, TË PËRGJITHSHME DHE TË UDHËHEQJES SË BURIMET NJERËZORE:

Ivona Atanasovska - Ndihmësudhëheqëse e Sektorit të punëve juridike, të përgjithshme dhe të udhëheqjes së

burimeve njerëzore

e–mail: ivona.atanasovska@apj.gov.mk

Naxhije Kerim - Këshilltare e punësimit dhe i mobilitetit

e–mail: nadzije.kerim@apj.gov.mk

Sebahat Said – Bashkëpunëtore e punësimit dhe i mobilitetit

e–mail: sebahat.said@apj.gov.mk

Fadil Idrizi - Bashkëpuntor i ri i udhëheqjes së burimeve njerëzore

e–mail: fadil.idrizi@apj.gov.mk

Vladanka Ordevska - Bashkëpuntore e re e punës arkivore

e–mail: vladanka.ordevska@apj.gov.mk

Nermina Sejfovska - Bashkëpunëtore e re e burimeve njerëzore

e–mail: nermina.sejfovska@apj.gov.mk

NJËSIA E PUNËVE JURIDIKE TË PËRGJITHSHME

Kaltrina Limani Zeqiri - Bashkëpunëtor i lartë i mbështetjes logjistike në kryerjen e punëve juridike

e–mail: kaltrina.limani@apj.gov.mk

Sejhan Shabani - Referent i ri për dokumentacionin

e–mail: sejhan.shabani@apj.gov.mk

NJËSIA E ÇËSHTJEVE FINANCIARE

Fjolla Murati - Udhëheqëse e Njësisë së çështjeve financiare

e–mail: fjolla.murati@apj.gov.mk

Ivana Çakaliq – Këshilltare e realizimit të prokurimeve publike

e–mail: ivana.chakalikj@apj.gov.mk

Berna Mejdi – Bashkëpunëtore e lartë për buxhet dhe kontroll buxhetor

e–mail: berna.mejdiu@apj.gov.mk