Post image
Fjalimi i autorit, Llazo Matovski me rastin e promovimit të botimit shkencor

Apr 1, 2022

“Aspektet juridike të përdorimit të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut”Të nderuara zonja dhe zotërinj,të nderuar anëtarë të komunitetit akademik,të nderuar pjesëmarrës të institucioneve, medie,të nderuar të pranishëm,Jam i nderuar dhe veçanërisht i kënaqur që pranuat ftesën për të marrë pjesë në promovimin e sotëm të librit “Aspektet juridike të përdorimit të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.Pa mos e zgjatur shumë, do të doja të ndërlidhesha me prononcimin e bashkautorit të këtij libri prof. dr. Ylber Sela.Jo rastësisht është zgjedhur dita e sotme – Dita e gjyqësorit për promovimin e këtij punimi, duke pasur parasysh se e shqyrton tematikën e përdorimit të gjuhëve në procedurat para organeve gjyqësore.Motivi themelor dhe pikënisja e përpilimit të një punimi të këtillë ishte gjendja aktuale e lidhur me zbatimin e gjuhëve në sistemin legjislativ dhe ndjenja e nevojës që të ndërmerren aktivitete, përkatësisht të riafirmohet interesi i zbatimit të rregullave pozitive ligjore, të cilat e rregullojnë përdorimin e gjuhëve në këtë fushë të rëndësishme shoqërore.Ky punim u referohet aspekteve materiale dhe proceduralo-juridike të përdorimit të gjuhëve në sistemin juridik në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me theks të veçantë në rregullimin e tyre ligjor dhe përdorimin në organet gjyqësore, me theks edhe të akteve më të rëndësishme ndërkombëtare, që i referohen përdorimit të gjuhëve dhe të drejtës së mosdiskriminimit gjuhësor.Zbatimi i gjuhëve në sektorin gjyqësor për shkak të realizimit të angazhimeve për pasjen e papengueshme dhe faktik të lirive dhe të drejtave të garantuara të qytetarit si palë është proces i plotësuar me vështirësi dhe sfida të natyrës objektive dhe subjektive, si dhe mungesë e burimeve të natyrës materialo-teknike dhe kadrovike.Sistemi gjyqësor padyshim që paraqet një nga shtyllat themelore të sistemit institucional dhe vendosjen e sistemit efikas funksional, që mëton drejt realizimit të funksionit të tij të drejtësisë efektive, cilësore dhe të barabartë dhe është postulat i rëndësishëm i parimit të sundimit të së drejtës në bashkësinë shoqërore të bazuar në respektimin e vlerave qytetëruese bashkëkohore.Sigurisht, këtë libër e shoh si nxitje e veprimit institucional më gjithëpërfshirës të të gjithë aktorëve të përfshirë, me qëllim për të krijuar kushte të zbatimit real dhe praktik të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në sistemin gjyqësor.Në fund, më lejoni që ta falënderoj bashkautorin prof. dr. Ylber Sela, për bashkëpunimin konstruktiv në procesin e përpilimit të librit, recensuesve prof. dr. Jeton Shasivari dhe prof. dr. Afet Mamuti, për vëzhgimin kritik të punimit, kolegëve të Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës, të cilët dhanë kontributin e tyre të rëndësishëm në përgatitjen e këtij libri, bashkëpunëtores Daniella Jaqimovska, lektorëve dr. Liljana Pandeva, Ahmet Selmani dhe Nebi Bilalli, si dhe kolegët që ndihmuan në përpilimin e librit: Elham Hajrullahu, Rihan Ismaili, Behar Rushit, Suhejb Mustafa, Elif Musai, Sali Etemi, Kushtrim Saiti dhe Dardan Emini.Shpresoj që ky libër do ta gjejë rrugën e vet deri te lexuesi dhe të ketë jehonë pozitive te lexuesit.Ju faleminderit!

Post image
Fjalimi i drejtorit të AZGJ-së, Ylber Sela me rastin e promovimit të botimit shkencor

Apr 1, 2022

“Aspektet ligjore të përdorimit të gjuhëve nëRepublikën e Maqedonisë së Veriut"Të nderuara zonja dhe zotërinj,të nderuar anëtarë të komunitetit akademik, të nderuar kolegë,të nderuar përfaqësues të institucioneve, medieve,të nderuar të pranishëm,Kam nderin që së bashku me ju kemi mundësinë ta promovojmë punimin shkencor me titullin punues “Aspektet juridike të përdorimit të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.Promovimi i këtij punimi përkon me shënimin e Ditës së Gjyqësorit, duke pasur parasysh se temë kryesore e punimit është sistemi gjyqësor dhe përdorimi i gjuhëve në proceset para institucioneve gjyqësore.Të udhëhequr nga mendimi për t'u shqyrtuar aspektet ligjore të përdorimit të gjuhëve në një fushë sociale më specifike, siç është gjyqësori, në periudhën e kaluar jemi përpjekur t'i trajtojmë situatat në lidhje me përdorimin e gjuhëve në sistemin e gjyqësorit si një nga shtyllat më të rëndësishme mbi të cilat bazohet çdo bashkësi shoqërore.Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve të garantuara me kushtetutë dhe me ligj, përfshirë të drejtën e përdorimit të gjuhës së tyre në procedurat para institucioneve gjyqësore, është jo vetëm e drejtë, por edhe nevojë për realizimin real të tyre të çdo qytetari që ka nevojë, pavarësisht nëse qytetari është palë apo mund të paraqitet në ndonjë cilësi tjetër në ndonjë procedurë të caktuar.Jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë një sërë sfidash me të cilat përballet sistemi i gjyqësorit, fushë në të cilën diskutohet vazhdimisht nevoja për reforma të nevojshme që duhet t'i përmirësojnë dhe avancojnë situatat.Le të jetë ky punim motiv për ndërmarrjen e aktiviteteve dhe sigurimin e kushteve të nevojshme për realizimin e njërës prej sfidave të tilla, e që është Ligji i Përdorimit të Gjuhëve në sistemin gjyqësor.Në fund, dëshiroj ta falënderoj bashkautorin mr. Lazo Mateskin për përkushtimin dhe bashkëpunimin në procesin e përgatitjes së punimit, recensentët prof. dr. Jeton Shasivarin dhe prof. dr. Afet Mamutin për kontributin dhe recensionin e tyre, si dhe ekipin e Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës së RMV-së, të cilët ndihmuan që ky punim të dalë në dritë.Shpresoj që punimi do të ketë jehonë pozitive te lexuesit.Ju faleminderit për vëmendjen!

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk