Post image
Diversiteti gjuhësor kontribuon në kohezionin shoqëror

Sep 27, 2021

Me tryezën e rrumbullakët “Koncepti europian i diversitetit gjuhësor në realitetin e sotëm-gjendja dhe sfidat në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, Agjencia e Zbatimit të Gjuhës u përfshi në shënimin e 26 Shtatorit-Ditës Europiane të Gjuhëve, ku morën pjesë përfaqësues ambasadash të shteteve europiane dhe të institucioneve të vendit si dhe të sektorit joqeveritar. Drejtori i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës, Ylber Sela, në fjalën përshëndetëse theksoi se respektimi i konceptit të diversitetit gjuhësor është veçanërisht i rëndësishëm në një shoqëri shumëkulturore, shumëgjuhësore që pa dyshim kontribuon në forcimin e mirëkuptimit reciprok midis etnive të ndryshme si dhe avancimin e kohezionit dhe veprimit ndëretnik. “Prandaj mendoj se ky koncept duhet të ruhet dhe të mirëmbahet vazhdimisht”, tha drejtori Sela, duke përkujtuar se miratimi i Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve më 2019 është një hap përpara në realizimin e përpjekjeve për forcimin e proceseve demokratike, garantimin e të drejtave gjuhësore të qytetarëve dhe avancimin e karakterit shumëgjuhësor të shoqërisë. Anke Holshtajn (Anke Holstein), ambasadore e Republikës Federale të Gjermanisë, foli për përvojat e saj me situata që ka hasur duke qenë e angazhuar vite me radhë në Bruksel. Në lidhje me përdorimin e gjuhëve, ajo theksoi se në parimet dhe idetë e BE-së është diversiteti, uniteti dhe garantimi i përdorimit të gjuhës për secilin dhe mundësia për të pasur qasje në dokumentet zyrtare të BE-së edhe atë të përkthyera në të gjithë gjuhët që fliten në BE. Në këtë kontekst përmendi pozicionin që kanë gjuhët, anglishtja dhe frëngjishtja si kryesore në politikat e sigurisë, por dhe gjuhët e tjera më të vogla në kuadër të organeve të BE-së. Holshtajn foli për përkthimin si proces brenda BE-së dhe vështirësitë që ajo ka hasur gjatë punës së saj në institucionet e BE-së, si pjesë e delegacionit gjerman. Ajo u ndal edhe te përvojat gjermane, te gjuha zyrtare gjermane, gjuhët e minoriteteve dhe problemin e inkluzivitetit të emigrantëve të cilët në familjet e tyre vazhdojë të flasin vetëm gjuhën amtare, duke mos e mësuar atë gjermane. Sipas saj, kushdo që vjen në Gjermani dhe dëshiron që të jetojë aty, atëherë duhet ta mësojë edhe gjuhën gjermane. Lusien Aegerter (Lucien Aegerter), zëvendësshef i Misionit dhe zëvendësshef i Bashkëpunimit në Ambasadën e Konfederatës Zvicerane në RMV, në fillim të fjalës së tij tha se shumëllojshmëria e gjuhëve është vlerë thelbësore e identitetit zviceran. “Zvicra dhe Maqedonia e Veriut kanë shumë të përbashkëta, të qenët shtete shumëgjuhëshe është në qendër të miqësisë sonë të fortë. Të dyja vendet e mbajnë lartë dhe e mbrojnë shumëllojshmërinë e gjuhëve, dhe si të tilla, dy shtetet tona kanë shumë të përbashkëta dhe mund të ndajnë pikëpamje dhe përvoja”, tha ai. Më tutje ai përmendi gjuhët zyrtare në Zvicër, gjermanishten (63%), frëngjishten (23%), italishten (8%), dhe retoromanishten (gjysmë për qind). Për Zvicrën, shumëllojshmëria e gjuhëve do të thotë që të gjitha shërbimet e pushtetit qendror ofrohen në të tri gjuhët kryesore (retoromanishtja ka status të veçantë). Kjo do të thotë se kusht për punësim në administratën e pushtetit qendror është njohja e rrjedhshme e së paku dy gjuhëve kombëtare dhe njohje pasive e së tretës. Me fjalë të tjera, shumica gjuhësore po ashtu duhet të ketë sadopak njohuri të gjuhës së pakicës, e jo vetëm e kundërta, tha Agerter. Eran Kurtish, drejtor i Agencisë së Realizimit të të Drejtave të Bashkësive, foli për rolin e kësaj agjencie në mbrojtjen e bashkësive me përfaqësim më të vogël se 20 për qind dhe për Ligjin e Përdorimit të Gjuhëve. Ismail Demiroviq, këshilltar në Drejtorinë e Zhvillimit dhe të Përparimit të Arsimit në Gjuhët e Bashkësive, midis tjerash tha se qëllimi kryesor i gjuhës është që njerëzit të këmbejnë mendime, dituri dhe ide. Ana Popova Manasievska, kryetare e Shoqatës së Përkthyesve dhe të Interpretëve (MATA) tha se Dita Europiane e Gjuhëve është shkas i mirë të flasim në temën e gjuhëve dhe se ne duhet të vazhdojmë ta përmirësojmë përdorimin që të jetojmë bashkë. Veton Zekolli, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Dialog Nansen në Shkup, përkujtoi se në botë fliten 6000-7000 gjuhë të ndryshme, me çka diversiteti gjuhësor shihet në çdo cep të tokës, që duhet pranuar si një pasuri e pashtershme. E drejta e shprehjes në gjuhë amtare dhe e drejta e arsimit në gjuhë amtare, tha ai, janë të drejta universale të cilat nuk duhet të cenohen, ndërkaq mospërfillja sjell deri te konfliktet e padëshiruara të cilat ndikojnë rrënjësisht në një shoqëri shumetnike e shumëgjuhësore. Fatmir Iseni, drejtor i Inspektoratit të Përdorimit të Gjuhëve, tha se RMV si një vend me shumëllojshmëri kulturore, fetare dhe gjuhësore, krijon dhe zbaton politika që zhvillojnë vlerat e unitetit dhe të besimit ndëretnik. [gallery size="publisher-lg" bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" ids="6537,6540,6543,6546,6549"]

Post image
Përfundoi trajnimi për udhëheqjen me ciklin projektues për punonjësit e AZGJ-së

Sep 6, 2021

Në hotelin “Arka” në Shkup, në periudhën nga 1 deri më 3 shtator, u mbajt trajnim mbi udhëheqjen e ciklit projektues dhe menaxhimin projektues ku morën pjesë gjithsej 20 persona të punësuar tek Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së. Realizimi i Trajnimit u mbështet nga Misioni i OSBE-së në Shkup, në përpajtim me Planin Vjetor të Veprimit që rezulton nga Memorandumi i Bashkëpunimit i nënshkruar midis Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës së RMV-së dhe Misionit të OSBE-së në Shkup, për të zbatuar aktivitete të përbashkëta për periudhën 2021- 2024. Përveç financimit të aktiviteteve që lidhen me realizimin e trajnimit, Misioni i OSBE -së në Shkup siguroi ekspertizën e nevojshme me angazhimin e dy ekspertëve në këtë fushë (Znj. Sunçica Sazdovska dhe Znj. Valentina Çiçeva) dhe në bashkëpunim me APJ-në, i koordinonte aktivitetet e nevojshme që lidhen me mirëmbajtjen e suksesshme të trajnimit. Në ditën e parë, para fillimit të trajnimit, u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës së RMV-së, përfaqësuar nga drejtori Ylber Sela dhe Misionit të OSBE -së në Shkup, përfaqësuar nga Shefi i Misionit, Ambasadori Klemens Koja. Në fjalimin e tij pas nënshkrimit, drejtori Sela theksoi se Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së i kushton një rëndësi të madhe bashkëpunimit me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, përmes Misionit të saj në Shkup, duke njohur rolin e saj të rëndësishëm në ofrimin e mbështetjes në forcimin e respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve, promovimin e kohezionit social dhe promovimin e marrëdhënieve ndëretnike, përmes bashkëpunimit, përfshirjes dhe respektimit të diversitetit të komunitetit. Akti i nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit përfaqëson një hap përpara në krijimin e një kornize zyrtare për bashkëpunim midis Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës së RMV-së dhe Misionit të OSBE-së në Shkup, për të zbatuar aktivitete të përbashkëta të koordinuara në fushën e zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve, mbështetje për punën e agjencisë në ngritjen e kapacitetit institucional dhe zbatimin e qëllimeve të saj programore. Pas nënshkrimit të Memorandumit, u prezantua qëllimi dhe programi i trajnimit dhe pjesa përmbajtëse e trajnimit përfshiu ligjërata në pjesën e udhëheqjes së projekteve; fazat e ciklit projektues; planifikim të projekteve orientuar drejt qëllimit; identifikimi i problemeve dhe qëllimeve; analiza e gjendjes; kriter për përzgjedhje, zgjedhja e strategjisë për projekt, si dhe prezantimi i Planit Strategjik të AZGJ-së dhe puna në grupe për ushtrime praktike. Dita e dytë e trajnimit iu kushtua konceptit të kornizës logjike: logjika e ndërhyrjes; parakushtet, supozimet, treguesit dhe burimet e verifikimit, të ndjekur me prezantim të shembujve praktikë dhe ushtrime në grup. Dita e tretë dhe e fundit e trajnimit u përqendrua në përcaktimin e aktiviteteve për të arritur rezultate; alokimi i burimeve për aktivitetet e planifikuara; përgatitja e projekt-buxhetit; ushtrime praktike, si dhe vlerësim të trajnimit. Në fund të trajnimit, pjesëmarrësve iu ndanë certifikata për pjesëmarrje në trajnimin tematik. [gallery bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" size="publisher-lg" ids="6447,6450,6453"]

Post image
Vizitë e zëvendësambasadorit të Francës në AZGJ

Aug 10, 2021

Sot, më 10 gusht 2021, ushtruesi i detyrës zëvendësambasador i Francës në Maqedoninë e Veriut, Stanislas Mrozek, i shoqëruar nga përkthyesi i ambasadës në gjuhën shqipe dhe përgjegjësi i protokollit, Ardian Ramadani, si dhe stazhieri pranë kësaj ambasade, Emilien Kientz, vizituan për herë të parë hapësirat e Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës të RMV-së, me ç’rast u takuan me drejtorin e agjencisë, Ylber Selën. Takimi, i cili u zhvillua në frymë tejet miqësore, ishte një mundësi e mirë për të këmbyer mendime dhe përvoja rreth pistave të mundshme të bashkëpunimit mes Ambasadës së Francës në RMV, Institutit Francez në Shkup dhe Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës të RMV-së. Drejtori Sela, pasi prezantoi në hollësi agjencinë që drejton, shtjelloi edhe sfidat dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohet ky institucion, si dhe sukseset, rezultatet dhe përparimin e arritur deri më tani, agjenci kjo e cila shërben si kujdestare për mënjanimin e gabimeve në gjuhën shqipe, si dhe gjuhët e tjera. Ai përmendi edhe trajnimet e realizuara të përkthyesve dhe të lektorëve, duke e dalluar agjencinë si një institucion lider dhe shëmbëlltyrë. Sela vuri në pah bashkëpunimin e kësaj agjencie me institucionet e tjera në këtë vend, duke uruar që ky bashkëpunim të thellohet edhe më shumë. Bashkëbiseduesit mes tjerash folën edhe rreth mundësive për realizimin e vizitave në qendra të njohura gjuhësore në Europë dhe në Francë, si dhe rreth mundësive për vizitë të ekspertëve gjuhësorë nga Franca në këtë agjenci, me qëllim të sjelljes së përvojës dhe ekspertizës së tyre dhe shkëmbimit të ndërsjellë. Ata u dakorduan edhe për mundësinë e nisjes së projektit të bashkëpunimit në fushën e përkthimit, të gjuhëtarëve të shquar francezë, në gjuhën shqipe, si dhe në atë maqedonase. Zëvendësambasadori Mrozek e siguroi drejtorin Sela se bashkëpunimi mes ambasadës dhe agjencisë do të thellohet më tutje, duke premtuar përkrahje konkrete dhe të vazhdueshme të veprimtarisë së kësaj agjencie në fushën e përkthimit dhe të interpretimit. [gallery bgs_gallery_type="slider" bgs_gallery_image_size="full" size="publisher-lg" ids="6390,6393,6396,6399"]

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk