Vendosje e bashkëpunimit me PLP-në Shkup dhe PThP-në Shkup

Mar 8, 2022

Vendosje e bashkëpunimit me PLP-në Shkup dhe PThP-në Shkup
Në kuadër të agjendës intensive të punës së sotme, drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela realizoi takim edhe në Prokurorinë e Lartë Publike, Shkup dhe me Prokurorinë Themelore Publike, Shkup, ku realizoi takim me udhëheqësit e këtyre dy institucioneve, z. Mustafa Hajrullahi dhe z. Gavril Bubevski.
Në takim drejtori Sela theksoi se e rëndësisë parësore është zbatimi i Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në punën e prokurorive publike të të gjitha niveleve dhe që AZGj-ja është e hapur për bashkëpunim, këmbim të mendimeve dhe konsultime profesionale. Njëherësh, theksoi se AZGj-ja përgatit botim që do ta përfshijë përdorimin e gjuhëve, me theks të veçantë sektorin gjyqësor dhe i njëjti planifikohet të promovohet së shpejti.
Nga ana tjetër u konstatua se ka gjendje të pavolitshme me ekipimin e burimeve njerëzore për përkthim dhe lekturim të akteve zyrtare dhe në këtë pjesë u dakorduan aktivitete që duhet të merren që të tejkalohet gjendja e këtillë dhe të mundësohet funksionimi i pandërprerë i këtyre dy prokurorive.
Shkup, 8.3.2022
 

You might also like

News

Projekti ndërkombëtar i miratuar i AZGJ-së

Në kuadër të angazhimeve për afirmimin ndërkombëtar dhe vlefshmërinë e punës së Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës të RMV-së, në nëntor të vitit 2022, Agjencia përgatiti një projekt që u aplikua në Qendrën Europiane për gjuhët moderne (ESML) në Grac, Austri, e cila është pjesë e Këshillit të Europës me seli në Strasburg, Francë, pas një thirrjeje ndërkombëtare të shpallur më parë.Pas vlerësimit të projektit, më 20 shkurt të vitit 2023, AZGJ-ja mori njoftim zyrtar se po i njëjti ishte miratuar.Projekti i referohet mbështetjes në trajnim dhe ndihmës së ekspertëve brenda modulit të Edukimit shumëgjuhësh dhe do t’i përfshijë të punësuarit e AZGJ-së të cilët do të kenë mundësinë të përmirësojnë aftësitë e tyre për të punuar në një mjedis shumëgjuhësh. Emri i plotë i modulit brenda të të cilit do të zbatohet projekti Arsimi plurilingual – Qasje pluraliste ndaj gjuhëve dhe kulturave. Një vegël didaktike për arsimin e integruar plurilingual dhe ndërkulturor – FREPA (Plurilingual education – Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education (FREPA)).Gjatë muajit maj të vitit 2023, dr. Andrea Young, profesor i rregullt në Fakultetin e Arsimit dhe të Mësimit të Përhershëm në Universitetin e Strasburgut, do të qëndrojë në selinë e AZGJ-së në Shkup, i cili do të jetë ekspert i projektit i punësuar nga grantdhënësi, në bashkëpunim me koordinatorin e modulit profesor Michel Candelier, ndërsa nga ana e AZGJ-së është përgatitur dhe me atë aplikoi Llazo Matovski nga ekipi i AZGJ-së.Realizimi i projektit vërteton bashkëpunimin e suksesshëm të AZGJ-së me Qendrën Europiane për gjuhët moderne, i cili u krijua me vizitën е qendrës nga drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, në muajin maj të vitit 2022.

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk