AZGJ-ja vendosi bashkëpunim ndërinstitucional me NP HRMV – Infrastrukturë

Mar 2, 2022

AZGJ-ja vendosi bashkëpunim ndërinstitucional me NP HRMV – Infrastrukturë
Pas vizitës së javës së kaluar Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë së Veriut Transport SHA – Shkup, drejtori i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës (AZGJ), Ylber Sela, sot e vizitoi edhe Ndërmarrjen Publike të Infrastrukturës Hekurudhore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku kishte vizitë pune me z. Hari Llokvenecin, drejtor i përgjithshëm i ndërmarrjes publike dhe me z. Nevzat Mamutin, ndihmësdrejtor për punë të përgjithshme. Vizita u realizua me nismë të drejtorit Sela, për shkak të këqyrjes së gjendjes rreth zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në punën e ndërmarrjes publike, si dhe shqyrtimit të mënyrave për bashkëpunim në interes të realizimit dhe zbatimit të shpejtë të detyrimeve ligjore. Drejtori Llokvenec e informoi drejtorin Sela rreth aktiviteteve të ndërmarra të deritanishme, përditësimit të planifikuar të faqes zyrtare të internetit të ndërmarrjes për shkak të qasjes tek informatat edhe në gjuhën shqipe, si dhe aktivitetet e planifikuara për përshtatjen gjuhësore të infrastrukturës hekurudhore në komunat ku së paku 20% të qytetarëve e flasin gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, si dhe në Shkup. Njëkohësisht, theksoi se pret ndihmë profesionale nga AZGJ-ja në pjesën e terminologjisë gjuhësore dhe të lekturës. Drejtori Sela theksoi se ndërmarrja publike mund të presë nga AZGJ-ja mbështetje të plotë dhe që është e hapur për bashkëpunim në çdo kohë, në interes për qytetarët si shfrytëzues të transportit hekurudhor. Shkup, 1.3.2022  

You might also like

News

Projekti ndërkombëtar i miratuar i AZGJ-së

Në kuadër të angazhimeve për afirmimin ndërkombëtar dhe vlefshmërinë e punës së Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës të RMV-së, në nëntor të vitit 2022, Agjencia përgatiti një projekt që u aplikua në Qendrën Europiane për gjuhët moderne (ESML) në Grac, Austri, e cila është pjesë e Këshillit të Europës me seli në Strasburg, Francë, pas një thirrjeje ndërkombëtare të shpallur më parë.Pas vlerësimit të projektit, më 20 shkurt të vitit 2023, AZGJ-ja mori njoftim zyrtar se po i njëjti ishte miratuar.Projekti i referohet mbështetjes në trajnim dhe ndihmës së ekspertëve brenda modulit të Edukimit shumëgjuhësh dhe do t’i përfshijë të punësuarit e AZGJ-së të cilët do të kenë mundësinë të përmirësojnë aftësitë e tyre për të punuar në një mjedis shumëgjuhësh. Emri i plotë i modulit brenda të të cilit do të zbatohet projekti Arsimi plurilingual – Qasje pluraliste ndaj gjuhëve dhe kulturave. Një vegël didaktike për arsimin e integruar plurilingual dhe ndërkulturor – FREPA (Plurilingual education – Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education (FREPA)).Gjatë muajit maj të vitit 2023, dr. Andrea Young, profesor i rregullt në Fakultetin e Arsimit dhe të Mësimit të Përhershëm në Universitetin e Strasburgut, do të qëndrojë në selinë e AZGJ-së në Shkup, i cili do të jetë ekspert i projektit i punësuar nga grantdhënësi, në bashkëpunim me koordinatorin e modulit profesor Michel Candelier, ndërsa nga ana e AZGJ-së është përgatitur dhe me atë aplikoi Llazo Matovski nga ekipi i AZGJ-së.Realizimi i projektit vërteton bashkëpunimin e suksesshëm të AZGJ-së me Qendrën Europiane për gjuhët moderne, i cili u krijua me vizitën е qendrës nga drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, në muajin maj të vitit 2022.

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk