Sqarim në lidhje me çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe nga personat juridikë private

Feb 24, 2024

Sqarim në lidhje me çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe nga personat juridikë private

 

Sqarim në lidhje me çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe nga personat juridikë privatë

Ditë më parë, mediet iu drejtuan Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës (AZGj), për mospranimin e dokumenteve në dy gjuhë nga bankat e nivelit të dytë që operojnë në RMV, dokumente këto të lëshuara nga institucionet publike.

Për të sqaruar më me saktësi opinionin dhe për të shmangur keqkuptimet e mundshme nga përgjigjja jonë, sqarojmë si më poshtë:

1. Kompetencat e AZGj-së janë përcaktuar me nenin 19 të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve, sipas të cilave, AZGj-ja ka rol mbështetës ndaj institucioneve publike.

2. Cilido institucion publik, personat juridikë që kryejnë autorizime publike, përfshi personat juridikë privatë, janë të detyruara të pranojnë çdo dokument që del nga institucionet publike të RMV-së, qoftë dygjuhësh apo disagjuhësh.

3. Personat juridikë privatë themelohen nga aktet e ndryshme juridike që dalin prej institucioneve publike, dhe si të tilla, duhet të zbatojnë çdo ligj që lidhet me klientin e tyre, përfshi edhe atë të gjuhës.

4. AZGj-ja u sugjeron personave juridikë privatë, duke mos lënë anash bankat e nivelit të dytë, që, për të respektuar klientin e tyre, për të ofruar shërbime sa më cilësore për ta, si dhe për t’u ikur keqinterpretimeve të mundshme që mund të dalin nga detyrimet kontraktuale ndërmjet personit juridik privat dhe klientit të tyre, e që për bazë kanë aspektin gjuhësor, atëherë personi juridik privat t’i ofrojë shërbimet edhe në gjuhën amtare të klientit. Kjo do të ishte mjaft e dobishme për të dyja palët, si dhe do të tregonte një nivel më të lartë demokratik dhe respekt për klientin. Ofrimi i shërbimit ndaj klientëve edhe në gjuhën e tyre amtare paraqet pragmatizëm, respektim të diversitetit ekzistues në vend, si dhe të gjësë më fundamentale të njeriut, atë të gjuhës së tij amtare.

Shkup, 24.2.2024

You might also like

Informacion kontakti
  • rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të
    Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

  • Phone number
    02 312 1731
  • Email
    info@apj.gov.mk