Агенција за примена на јазикот

Вработени со решение на неопределено време:

 

Ylber Sela – Директор

 

Државни советници

Неби Билали – Државен советник за превод
e – mail : nebibilalli@apj.gov.mk

Рената Баланца-Асани – Државен совeтник за лекторирање
e – mail : renata.balancaasani@apj.gov.mk

 

Сектор за поддршка на директорот

Лазо Матовски – Раководител на Секторот за поддршка на директорот
e – mail : lazo.matovski@apj.gov.mk

Шпреса Зеќири-Ибрахими – Раководител на Одделението за поддршка на директорот
e – mail : shpresa.zeqiri@apj.gov.mk

Даниела Јакимовска – Раководител на Одделението за соработка со Владата на РСМ
e – mail : daniela.jakimovska@apj.gov.mk

Нерџхиван Куќи – Помлад соработник за односи со јавноста
e – mail : nerxhi.kuci@apj.gov.mk

Шпетим Каја – Помлад соработник за соработка со Владата на РСМ
e – mail : shpetim.kaja@apj.gov.mk

Дардан Емини – Помлад соработник за подготовка на материјали
e – mail : dardan.emini@apj.gov.mk

Себахат Саид – Помлад соработник за односи со јавноста
e – mail : sebahat.said@apj.gov.mk

 

Сектор за планирање, координација и развој

Марјан Патлиџанковски – Раководител на Секторот за планирање, координација и развој
e – mail : marjan.patlidjankovski@apj.gov.mk

Куштрим Саити –Раководител на Одделението за информатичка технологија

e – mail : kushtrim.sait@apj.gov.mk

Лирим Шабани – Советник за следење, унапредување и заштита на примената на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РСМ
e – mail : lirim.shabani@apj.gov.mk

Емер Мустафа – Соработник за следење, унапредување и заштита на примената на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РСМ
e – mail : emer.mustafa@apj.gov.mk

Бесјан Положани  – Соработник за вработување и мобилност

e – mail : besjan.pollozhani@apj.gov.mk

Аритон Спахиу – Помлад соработник за информатичка поддршка
e – mail : ariton.spahiu@apj.gov.mk

 

Сектор за превод и лекторирање

Ахмет Селмани – Раководител на Секторот за превод и лекторирање
e – mail : ahmet.selmani@apj.gov.mk

Теута Хисени – Раководител на Одделението за превод
e – mail : teuta.hiseni@apj.gov.mk

Лилјана Пандева – Советник-библиотекар
e – mail : liljana.pandeva@apj.gov.mk

Елхам Хајрулаху – Советник за превод

e – mail : elham.hajrullahi@apj.gov.mk

Анета Марковска Тодоровиќ  – Советник за лекторирање

e – mail : aneta.markovska@apj.gov.mk

Ермира Ајрула – Помлад соработник за лекторирање

e – mail : ermira.ajrulla@apj.gov.mk

Моника Станоева – Помлад соработник за превод

e – mail : monika.stanoeva@apj.gov.mk

Адифет Исени – Помлад соработник за лекторирање

e – mail : adifet.iseni@apj.gov.mk

Арлинда Хамзиќ – Помлад соработник за лекторирање

e – mail : arlinda.hamziq@apj.gov.mk

Фиторе Шаќири – Помлад соработник за превод

e – mail : fitore.shaqiri@apj.gov.mk

Нафије Јашари – Помлад соработник за превод

e – mail : nafije.jashari@apj.gov.mk

 

 Сектор за правни, општи работи и управување со човечки ресурси

Јетон Сулејмани– Раководител на Секторот за правни, општи работи и управување со човечки ресурси
e – mail : jeton.sulejmani@apj.gov.mk

Ивона Атанасовска – Помошник-ракооводител на Секторот за правни и општи работи и управување со човечки ресурси
e – mail : ivona.atanasovska@apj.gov.mk

Валмира Аџиреџа – Раководител на Одделението за управување со човечки ресурси
e – mail : valmira.axhirexha@apj.gov.mk

Наџије Керим – Помлад соработник за управување со човечки ресурси

e – mail : nadzije.kerim@apj.gov.mk

Фадил Идризи – Помлад соработник за управување со човечки ресурси

e – mail : fadil.idrizi@apj.gov.mk

Владанка Стојковска – Помлад соработник за архивско работење

e – mail : vladanka.stojkovska@apj.gov.mk

Нермина Сејфовска – Помлад соработник за архивско работење

e – mail : nermina.sejfovska@apj.gov.mk

 

Ардмерим Даути – Виш соработник за буџетска контрола
e – mail : ardhmerim.dauti@apj.gov.mk

Берна Мејди – Помлад соработник за материјално-финансиско работење
e – mail : berna.mejdiu@apj.gov.mk