Агенција за примена на јазикот

Вработени со решение на неопределено време:

 1. Неби Билали – Државен советник за превод
  e – mail : nebibilalli@apj.gov.mk
 2. Рената Баланца-Асани– Државен советник за лекторирање
  e – mail : renata.balancaasani@apj.gov.mk
 3. Бојана Панковска– Државен советник за соработка со Владата и односи со јавноста
  e – mail : bojana.pankovska@apj.gov.mk
 4. Ахмет Селмани– Раководител на сектор за превод и лекторирање
  e – mail : ahmet.selmani@apj.gov.mk
 5. Лазо Матовски– Раководител на сектор за поддршка на директорот
  e – mail : lazo.matovski@apj.gov.mk
 6. Марјан Патлиџанковски– Раководител на сектор за планирање, координација и развој
  e – mail : marjan.patlidjankovski@apj.gov.mk
 7. Јетон Сулејмани – Раководител на сектор за правни, општи работи и управување со човечки ресурси
  e – mail : jeton.sulejmani@apj.gov.mk
 8. Валмира Аџиреџа– Раководител на одделение за управување со човечки ресурси
  e – mail : valmira.axhirexha@apj.gov.mk
 9. Теута Хисени– Раководител на одделение за превод
  e – mail : teuta.hiseni@apj.gov.mk
 10. Шпреса Зеќири-Ибрахими – Раководител на одделение за поддршка на директорот
  e – mail : shpresa.zeqiri@apj.gov.mk
 11. Даниела Јакимовска– Раководител на одделение за соработка со Владата
  e – mail : daniela.jakimovska@apj.gov.mk
 12. Лирим Шабани– Советник за следење, унапредување и заштита на примена та на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РСМ
  e – mail : lirim.shabani@apj.gov.mk
 13. Лилјана Пандева– Советник -библиотекар
  e – mail : liljana.pandeva@apj.gov.mk
 14. Емер Мустафа– Соработник за следење, унапредување и заштита на примена та на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РСМ
  e – mail : emer.mustafa@apj.gov.mk
 15. Аритон Спахиу– Помлад соработник за информатичка поддршка
  e – mail : ariton.spahiu@apj.gov.mk
 16. Шпетим Каја– Помлад соработник за соработка со Владата на РСМ
  e – mail : sheptim.kaja@apj.gov.mk
 17. Себахат Саид– Самостоен референт- технички секретар на директорот
  e – mail : sebahat.said@apj.gov.mk