rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të

Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

info@apj.gov.mk

tel:

+389 2 312 1731

+389 72 916 655

I autorizuari për ndërmjetësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik:

Lirim Shabani

lirim.shabani@apj.gov.mk

 

Personi për furnizime publike është Marjan Patlixhankovski – udhëheqës i Sektorit të Planifikimit, Koordinimit dhe i Zhvillimit

tel:

+389 71 394 186

marjan.patlidjankovski@apj.gov.mk

 

E autorizuara për pranimin e denoncimeve të dorëzuara për shkak të denoncimit të brendshëm të mbrojtur:

Ivona Atanasovska –  Ndihmësudhëheqës Sektori për Punë Juridike, të Përgjithshme dhe Udhëheqjes së Burimeve Njerëzore

tel:

+389 71 382 813

ivona.atanasovska@apj.gov.mk

 

Shpresa Zeqiri Ibrahimi – oficer për mbrojtjen e të dhënave personale në Agjencinë e Zbatimit të Gjuhës së RMV-së.

tel: +389 72 916 657

shpresa.zeqiri@apj.gov.mk

 

Informata më të hollësishme rreth së drejtës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik, formularët dhe legjislacioni i nevojshëm mund t’i gjeni në vegzën e mëposhtme:

http://www.komspi.mk

 

PERSON PËRGJEGJËS “NËPUNËSE PËR TË RINJTË”

Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së, për “Nënpunëse për të rinjtë”, e cakton personin:

Daniela Jaqimovska

tel. 071/382-806

e-mail: daniela.jakimovska@apj.gov.mk