Нова е-публикација на АПЈ

95

Граѓаните како корисници на јавни услуги остваруваат секојдневна комуникација со службениците од јавниот сектор заради остварување на своите права и обврски.

Новата електронска публикација на АПЈ насловена „Административна терминологија низ јазични дијалози / Terminologjia administrative nëpërmjet dialogut” претставува помошна алатка којашто има за цел низ јазични примери да го олесни и помогне процесот на комуникација на странките на службените јазици во различни административни ситуации.

Можеби исто така ви се допаѓа