Агенција за примена на јазикот на РСМ
Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së
Language Implementation Agency of RNM