rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të

Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

info@apj.gov.mk

tel:

+389 2 312 1731

+389 72 916 655

Personi zyrtar për ndërmjetësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik:

Lirim Shabani

lirim.shabani@apj.gov.mk

Informata më të detalizuara rreth së drejtës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik, formularët dhe legjislacioni i nevojshëm mund t’i gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://www.komspi.mk