rr., “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11, kati i 3-të

Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

info@apj.gov.mk

tel:

+389 2 312 1731

+389 72 916 655

I autorizuari për ndërmjetësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik:

Lirim Shabani

lirim.shabani@apj.gov.mk

 

Personi për furnizime publike është Marjan Patlixhankovski – udhëheqës i Sektorit të Planifikimit, Koordinimit dhe i Zhvillimit

tel:

+389 71 394 186

marjan.patlidjankovski@apj.gov.mk

 

E autorizuara për pranimin e denoncimeve të dorëzuara për shkak të denoncimit të brendshëm të mbrojtur

tel:

+389 70 258 070

valmira.axhirexha@apj.gov.mk

 

Besjan Pollozhani – oficer për mbrojtjen e të dhënave personale në Agjencinë e Zbatimit të Gjuhës së RMV-së

besjan.pollozhani@apj.gov.mk

tel: +389 72 666 628

 

Informata më të hollësishme rreth së drejtës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik, formularët dhe legjislacioni i nevojshëm mund t’i gjeni në vegzën e mëposhtme:

http://www.komspi.mk