ПРИРАЧНИК

Програма за обука за превод и толкување од македонски на албански и од албански на македонски јазик и за лектори по албански јазик