ДИРЕКТОР
Илбер Села
e – mail : ylber.sela@apj.gov.mk

ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ
Неби Билали – Државен советник за превод
e – mail : nebibilalli@apj.gov.mk
Рената Баланца-Асани– Државен советник за лекторирање
e – mail : renata.balancaasani@apj.gov.mk
Бојана Панковска– Државен советник за соработка со Владата и односи со јавноста
e – mail : bojana.pankovska@apj.gov.mk

СЕКТОР ЗА ПРЕВОД И ЛЕКТОРИРАЊЕ
Ахмет Селмани– Раководител на сектор за превод и лекторирање
e – mail : ahmet.selmani@apj.gov.mk
Лилјана Пандева– Советник -библиотекар
e – mail : liljana.pandeva@apj.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВОД
Теута Хисени– Раководител на одделение за превод
e – mail : teuta.hiseni@apj.gov.mk

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ДИРЕКТОРОТ
Лазо Матовски– Раководител на сектор за поддршка на директорот
e – mail : lazo.matovski@apj.gov.mk
Себахат Саид– Самостоен референт- технички секретар на директорот
e – mail : sebahat.said@apj.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ДИРЕКТОРОТ
Шпреса Зеќири-Ибрахими – Раководител на одделение за поддршка на директорот
e – mail : shpresa.zeqiri@apj.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СОРАБОТКА СО ВЛАДАТА НА РСМ
Даниела Јакимовска– Раководител на одделение за соработка со Владата
e – mail : daniela.jakimovska@apj.gov.mk
Шпетим Каја– Помлад соработник за соработка со Владата на РСМ
e – mail : sheptim.kaja@apj.gov.mk

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, КООРДИНАЦИЈА И РАЗВОЈ
Марјан Патлиџанковски– Раководител на сектор за планирање, координација и развој
e – mail : marjan.patlidjankovski@apj.gov.mk
Лирим Шабани– Советник за следење, унапредување и заштита на примена та на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РСМ
e – mail : lirim.shabani@apj.gov.mk
Емер Мустафа– Соработник за следење, унапредување и заштита на примена та на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РСМ
e – mail : emer.mustafa@apj.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
Аритон Спахиу– Помлад соработник за информатичка поддршка
e – mail : ariton.spahiu@apj.gov.mk

СЕКТОР ЗА ОПШТИ, ПРАВНИ РАБОТИ И УНАПРЕДУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Јетон Сулејмани – Раководител на сектор за правни, општи работи и управување со човечки ресурси
e – mail : jeton.sulejmani@apj.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Валмира Аџиреџа– Раководител на одделение за управување со човечки ресурси
e – mail : valmira.axhirexha@apj.gov.mk