Меѓународна научна конференција

ТЕРМИНОЛОГИЈАТА И НЕЈЗИНАТА УЛОГА ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ ЈАЗИК